УПИС за школску 2020/21. годину

Најновије обавештење за родитеље и ученике

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2020/2021. годину“ који се налази на линку: КОНКУРС за упис у школску 2020/21. годину

Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа, чије место пребивалишта није у седишту Дома. Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели имају право, да у другој расподели у августу, поднесу захтев Дому да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

- за прву расподелу у термину од 08. до 19. јула 2020. године;
- за преостала слободна места у термину од 24. до 27. августа 2020. године;
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели у термину од 24. до 27. августа 2020. године.


Напомена: Ученици који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима, који се не пријаве у периоду од 08. до 19. јула, неће се накнадно примати пријаве.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА


Приликом подношења пријаве ученик треба да поднесе оригинална документа или оверене фотокопије:

• Читко попуњен образац пријаве са линка: Пријава за упис;

За ученике првих разреда: сведочанства о завршеним разредима од 5. до 8, уверење о обављеном завршном испиту и потврда о упису у средњу школу;

За ученике других, трећих и четвртих разреда: сведочанство о завршеном претходном разреду;

• Дипломе или друге документе о наградама са учешћа на такмичењима у организацији Министарства просвете (која се налазе у календару такмичења ученика) у претходно завршеном разреду;

• Информација о наградама, похвалама и васпитно-дисциплинским мерама у дому ученика у претходној школској години (за оне који су 2, 3. или 4. разред средње школе);

• Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01.01. до 31.03.2020. године, издато од стране општинског органа из места пребивалишта. Уверење можете преузети са линка: Уверење о приходу.

Трошкови накнаде за пријаву на конкурс износе 300 динара и могу се платити на лицу места или на рачун Дома ученика "Јелица Миловановић" број 840-663667-52 (уплата за пријаву на конкурс).

Напомена: Оверене копије прихватиће се уколико су оверене код нотара, односно јавних бележника или општина (судова) на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће уписна комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријем докумената ће се обављати од понедељка до недеље термину од 8-14 часова у периоду прописаном конкурсом од 08. до 19. јула 2020. године у просторијама Дома, Крунска 8.

Хигијенско - епидемиолошке мере заштите

Обавештавамо кандидате који ће се пријављивати за упис у дом (школске 2020/21. године) да је сходно препорукама за примену хигијенско -– епидемиолошких мера заштите од Covid 19 обавезно ношење заштитних маски за лице које прекривају нос, уста и браду, као и држање међусобне дистанце. Кандидати су у обавези да са собом понесу заштитну маску. Маску носе сви, без изузетка.

• Маска се не сме одлагати на клупе и друге радне површине.

• Коришћену маску бацити у корпу предвиђену за ту врсту отпада.