УПИС за школску 2021/22. годину

јул 2021.

Обавештење уписне комисијејун 2021.

Oбавештење за родитеље и ученике

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2021/2022. годину“ који се налази на линку: КОНКУРС за упис у школску 2021/22. годину

Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа, чије место пребивалишта није у седишту Дома. Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели имају право, да у другој расподели у августу, поднесу захтев Дому да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

За прву расподелу у термину од 12. до 24. јула 2021. године;

За преостала слободна места у термину од 24. до 27. августа 2021. године;

За осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели у термину од 24. до 27. августа 2021. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Приликом подношења пријаве ученик треба да поднесе оригинална документа или оверене фотокопије:

Напомена: Оверене копије прихватиће се уколико су оверене код нотара, односно јавних бележника или општина (судова) на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће уписна комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Напомена: Ученици који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве неће се разматрати.

Пријем докумената ће се обављати у термину од 8-14 часова у периоду прописаном конкурсом радним данима и суботом од 9-12 часова у периоду од 12. до 24. јула 2021. године у просторијама Дома, Крунска 8.

Хигијенско - епидемиолошке мере заштите

Обавештавамо кандидате који ће се пријављивати за упис у дом (школске 2021/22. године) да је сходно препорукама за примену хигијенско -– епидемиолошких мера заштите од Covid 19 обавезно ношење заштитних маски за лице које прекривају нос, уста и браду, као и држање међусобне дистанце. Кандидати су у обавези да са собом понесу заштитну маску. Маску носе сви, без изузетка.

• Маска се не сме одлагати на клупе и друге радне површине.

• Коришћену маску бацити у корпу предвиђену за ту врсту отпада.